“Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye gönderilen reklam amaçlı SMS’ler hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/10/2019 Tarihli ve 2019/297 Sayılı Karar Özeti

“Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye gönderilen reklam amaçlı SMS’ler hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/10/2019 Tarihli ve 2019/297 Sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi : 01/10/2019
Karar No : 2019/297
Konu Özeti :Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye gönderilen reklam amaçlı SMS’ler hakkında

 

Kurumumuza iletilen bir şikayet başvurusunda özetle :

  • Otomotiv sanayi sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin numarasına reklam içerikli SMS gönderildiği, kendisinin bu şekilde yapılan reklamlardan rahatsızlık duyduğu ve kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın işlendiğini düşünmesi sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde veri sorumlusuna başvurduğu veri sorumlusunun başvuruya yazılı olarak cevap verdiği, kendisinin bu cevabı yeterli bulmadığı, bu anlamda kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın işlendiği düşünerek Kurula şikayette bulunmuştur.

Kurul tarafından eldeki bilgi ve belgeler değerlendirilerek;

  • 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Bu Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilir.” hükmüne yer verildiği,
  • Buna ilaveten, 15/07/2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in Geçici 1/2 maddesinde, “Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği kabul edilen onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.” hükmünün yer aldığı,
  • Başvuruya konu olay incelendiğinde; veri sorumlusu tarafından, 2012 yılında ilgili kişinin başvurusunda belirttiği telefon numarasından Firma Merkezini arayarak motosikleti için İngilizce kullanım kılavuzu talep ettiğinin, bu talebiyle beraber şahsıyla e-posta, SMS ve telefon ile iletişime geçilmesine izin verdiğinin, ayrıca ilgili kişinin 2013 yılında motosikleti için Firmadan yedek parça ve servis hizmeti satın aldığının, bu duruma ilişkin olarak fatura cari kaydının bulunduğunun görüldüğü,
  • Firmanın, ilgili kişinin başvurusuna cevaben, söz konusu iddialarını tevsik etmek üzere satın alınan ürün ve hizmetin fatura bilgisini gösterir ekran görüntülerinin sunulduğunun, ilgili kişinin başvuru dilekçesinde de Firmanın iddialarının doğru olmadığına yönelik bir beyanının olmadığı,
  • Açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca, veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye verilen cevapta belirtildiği üzere ilgili kişinin kişisel verilerinin, 2012 yılında Firma Merkezini arayarak motosikleti için İngilizce kullanım kılavuzu talep etmesi ve bu talebiyle beraber şahsıyla e-posta, SMS ve telefon ile iletişime geçilmesine izin vermesi, ayrıca ilgili kişinin 2013 yılında motosikleti için Firmadan yedek parça ve servis hizmeti satın almasına binaen işlendiğinin beyan edilmesi ve başvuru sahibince aksinin iddia edilmemesi sebebiyle, bahsi geçen satın alma işleminin Kanunun yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştiği anlaşıldığından şikayete ilişkin 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.