Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Doktor Atadan Egemen KOYUNCU

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Doktor Atadan Egemen KOYUNCU

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doktor Atadan Egemen KOYUNCU tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

  • Hasta bilgilerinin tutulduğu sistemin 05.07.2020 tarihinde bir siber saldırıya (fidye saldırısı) maruz kaldığı,
  • İhlalin 06.07.2020 tarihinde hasta programının silindiğinin fark edilmesi sonucu tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 10.000 olduğu, hasta programına girilemediği için tam sayının bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin hastalara ait kimlik bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, sağlık ile ilgili detaylı bilgiler, tıbbi geçmişler, muayene bulguları, laboratuvar sonuçları ve cinsel sorunları içeren veriler olduğu,

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.07.2020 tarih ve 2020/540 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.