Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

  • İhlalin; kat maliklerine ait kişisel verilerin bir çalışan tarafından üçüncü kişiler ile paylaşılması neticesinde gerçekleştiği,
  • İhlalin 05.03.2020 tarihinde saat 9:00 ile 17:00 arasında gerçekleştiği ve 13.08.2020 tarihinde bilişim hizmeti alınan şirketten rapor istenilmesi ve gelen rapor üzerine yönetim kurulunun bilgilendirilmesiyle tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, iletişim, lokasyon ve hukuki işlem veri kategorileri (ad, soyadı, T.C. Kimlik numarası, adres, cep telefonu ve varsa araç plaka bilgileri) olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişilerin kat malikleri ve sakinlerinden oluştuğu,
  •  İhlalden etkilenen kişi sayısının 2328, kayıt sayısının 11640 olduğu

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/635 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.