Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Karacabay Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Karacabay Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Karacabay Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin; veritabanı ve yedeklerin bulunduğu sunucuların fidye saldırısı neticesinde şifrelenmesi sonucunda gerçekleştiği,
  • İhlalin; 06 Nisan 2021 tarihinde veri sorumlusunun otelcilik işletmelerinden olan Hotel Levni’nin otel programına giriş sağlanamaması neticesinde tespit edildiği,
  • İhlalden; çalışanlar ve müşterilerin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik ve özlük verileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının tespit edilemediği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13.04.2021 tarih ve 2021/386 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.