Veri Koruma Görevlisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Veri Koruma Görevlisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

06.12.2021 tarih ve 31681 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde ve Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programında yer alan şartları haiz olan ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olan kişilerin Veri Koruma Görevlisi (VKG) Sertifikası almaya hak kazanacağı belirtilmiştir.

Gönüllülük esasına dayalı olan sertifikasyon mekanizmasını düzenleyen Tebliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında veri koruma görevlisinin sertifikalandırıldıkları program kapsamında kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğunun kabul edileceği açıkça belirtilmekte olup, bu kişilere herhangi bir yetki verilmediği gibi bir görev tanımı da yapılmamıştır.

Tebliğ kapsamında kazanılacak olan bu unvanın kamuoyunda Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünde bahsi geçen ve Tüzükte görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanan Data Protection Officer (DPO) ile karıştırıldığı görülmüştür.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünde geçmekte olan ancak ulusal mevzuatımızda yer almayan DPO ile Tebliğ uyarınca VKG Sertifikası verilecek kişi birbirinden farklılık arz etmektedir.

Sertifikasyon sürecinin yürütülmesine ilişkin diğer hususlar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.