Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

KATILIM BELGESİNİN VERİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamındaki katılım belgesinin verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, katılım belgesinin verilmesine dair şartları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar 06/12/2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Eğitici Kurum: Kurumu ya da Kurul tarafından temel eğitimi vermek ve temel eğitim sınavını gerçekleştirmek üzere bir protokolle yetkilendirilen kurum ve kuruluşu,

b) Eğitim Tutanağı: Temel eğitimin düzenlendiği yer, tarih, katılımcıların adı, soyadı, imzası, eğitime devam durumu, eğiticinin adı, soyadı, imzası ile verdiği eğitimin konusu, süresi ve sınav sonucunu içeren tutanağı,

c) Kanun: 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

ç) Katılım Belgesi: Düzenlenen temel eğitimi tamamlayıp akabinde yapılacak sınavda başarılı olan kişilere Kurum tarafından verilen belgeyi,

d) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

e) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

f) Sınav: Katılım Belgesi’ne sahip olmak amacıyla temel eğitimin sonunda gerçekleştirilen sınavı,

g) Tebliğ: Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği,

ğ) Temel Eğitim: Ek-1’de belirlenen konulara ve sürelere uygun olarak verilen eğitimi

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda yer almayan tanımlar için Kanunda ve ilgili ikincil mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Eğitimin Planlanması ve Düzenlenmesi

Temel Eğitim

MADDE 5 – (1) Eğitici kurum;

a) Temel eğitim için uygun yer, yeterli personel, eğitim materyali, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

b) Katılımcıların temel eğitime katılmasını ve eğitim tutanağının düzenlenmesini,

sağlar.

Temel eğitime katılım

MADDE 6 – (1) Temel eğitim, en geç eğitimin başlangıç tarihinden 15 gün önce eğitici kurum tarafından ilan edilmelidir.

(2) Temel eğitim ve sınav ücreti, Kurulun onayı ile eğitici kurum tarafından ayrı ayrı belirlenir.

Temel eğitimin prensipleri

MADDE 7 –(1) Temel eğitim; katılımcılara kişisel verilerin korunması mevzuatı alanında gerekli donanımın kazandırılmasını amaçlar.

(2) Temel eğitim, Ek-1’de belirtilen konulara göre teorik olarak düzenlenir.

(3) Temel eğitim, Kurum tarafından belirlenen yöntemlerle düzenlenir.

(4) Katılımcılar, temel eğitimde mazeretli veya mazeretsiz toplam ders saatinin %20’sini aşmayacak kadar devamsızlık hakkına sahiptir. Katılım zorunluluğuna aykırılığın tespiti halinde kişi hakkında katılım belgesi düzenlenmiş olsa dahi iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Belgelendirme

Sınav

MADDE 8 – (1) Temel eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcıların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla eğitici kurum tarafından bir sınav gerçekleştirilir.

(2) Temel eğitim sınav soruları Ek-1’de yer alan konulardan oluşacak şekilde hazırlanmalı ve soru dağılımı, eğitim konularının dağılımıyla aynı ağırlıkta olmalıdır.

(3) Katılımcıların temel eğitim sınavında başarılı olması için soruların en az %70’ini doğru cevaplaması gerekmektedir.

(4) Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, her soru beş (5) seçenekli ve çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanır. Sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan dolayı herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

(5) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili bütün işlemler bittikten sonra eğitici kurum tarafından sonuçlar tutanak altına alınır ve katılımcılara duyurulur.

(6) Eğitici kurum, soruların hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemlerini gizlilik ilkesi içerisinde yürütür.

(7) Her sınav salonunda en az iki gözetmen bulunur. Sınavı yapacak olan eğitici kurum sınav salonunun güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

(8) Sınav gözetmenleri, sınavın başlama saatinden en geç 30 dakika önce görev yerinde hazır bulunur.

(9) Sınav gözetmenleri; sınav sırasında, katılımcıları kontrol eder. Gözetmenler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, tüm sorumluluk katılımcılara aittir. Sınav sırasında kopya çektiği veya verdiği tespit edilen katılımcıların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu katılımcılar sınavdan başarısız sayılır.

(10) Katılımcılar sınava ilişkin itirazlarını, itiraz gerekçelerini de yazmak koşuluyla sınav sonuçlarının ilanından itibaren 30 gün içerisinde eğitici kuruma yapacaktır. Eğitici kurum ise, söz konusu itirazı 30 gün içerisinde sonuçlandırarak başvuran kişiye cevap verecektir.

(11) Her temel eğitim sonunda katılımcıların üç sınav hakkı bulunmaktadır. Üç sınavdan başarısız olan katılımcılar, yeniden temel eğitimi tamamlamak zorundadır.

Eğitim tutanağı ve katılım belgesi

MADDE 9 –(1) Eğitim tutanağı, eğitici kurum tarafından düzenlenir.

(2) Katılım belgesinde yer alacak bilgiler ve şekil şartları Kurum tarafından belirlenir.

(3) Katılım belgesi, eğitici kurum tarafından düzenlenir ve Kurum tarafından onaylanır.

İstisnalar

MADDE 10 –(1) Temel eğitimden ve sınavdan istisna tutulacak kişiler, Kurul tarafından belirlenir.

(2) İstisna tutulacak kişilere katılım belgesi Kurum tarafından verilir.

Diğer Hususlar

MADDE 11 –(1) Bu Usul ve Esaslarda yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye ve düzenleme yapmaya Kurul yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslar, ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.

 

EK - 1

Sıra Konu Başlıkları Saat
1 Kanunun Kapsamı ve Amacı 2
2 Temel Kavramlar 2
3 Genel / Temel İlkeler 3
4 Kişisel Veri İşleme Şartları 4
5 Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması 2
6 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 2
7 Aydınlatma Yükümlülüğü 2
8 İlgili Kişi Hakları 2
9 Veri Sorumlusuna Başvuru 2
10 Kurula Şikâyet 2
11 Kurumun Yapısı ve Kurul 2
12 Yaptırımlar 2
13 Tam ve Kısmi İstisnalar 2
14 Veri Güvenliği Tedbirleri/Teknik ve İdari Tedbirler 4
15 Veri İhlal Bildirimi Süreçleri 2
16 Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme 2
17 Veri Sorumluları Siciline Kayıt 3
  Toplam 40