“1.Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması” Sempozyumu Bildiri Çağrısı

“1.Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması” Sempozyumu Bildiri Çağrısı

Anayasa’nın “özel hayatın gizliliği” başlıklı 20’nci maddesinde herkesin özel hayatına saygı gösterilmesini ve kendisiyle ilgili kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu anlamda kişisel verilerin ancak Kanunlarda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hükümlerine yer verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 da yürürlüğe girmiştir. Kanunla kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, açıklanması veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Son dönemlerde, görsel-işitsel medyada ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kişisel verilerin özensiz şekilde işlenmesi ve paylaşılması durumları ile sıklıkla karşılaşılmaya başlanmıştır. Bu anlamda görsel ve işitsel medyada, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğine dair Kişisel Verileri Koruma Kuruluna çok sayıda şikayet intikal etmesi, öte yandan radyo, televizyon ve internet ortamında yayın yapan platformların Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun denetimine tabi olması dikkate alındığında, kişisel verilerin medyada korunmasının önemine ışık tutmak ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sosyal taraflarda farkındalık oluşturmak adına her iki kurumun iş birliği ile konuya ilişkin ortak bir sempozyum yapmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu çerçevede, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla 4 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da “1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Üç oturum şeklinde yapılması planlanan “1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması” konulu sempozyumun gerek yayıncı ve yapımcılara gerekse bu alanda çalışma yapan/yapacak akademisyenlere konu özelinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Oturum başlıkları ve bu başlıklar altında yer alabilecek tebliğ konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Görsel-İşitsel Medya Politikasında Kişisel Veriler ve Mahremiyet

 • Türkiye ve AB’deki Görsel ve İşitsel Medya Politikaları 
 • Radyo Televizyonda Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında Farklı Yaklaşımlar
 • Gözetim, Özel alan, Mahremiyet, Etik İlkeler
 • Disiplinler arası değerlendirme (Medya Hukuku-Kişisel Verilerin Korunması Hukuku) 
 • İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması arasındaki ilişki

2. Radyo, Televizyonda ve İnternet Ortamında Yayın Yapan Platformlarda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

 • Görsel-İşitsel medya araçları ile kaydedilen verilerin niteliği  
 • Görsel-İşitsel medyada kişiyi belirlenebilir kılma kriterleri
 • Görsel-İşitsel Medyada Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin belirlenmesi (Yayıncı, yapımcı ilişkisi)
 • Görsel-İşitsel Medyada işlenen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veriler
 • Görsel-İşitsel Medyada çocukların kişisel verilerinin işlenmesi
 • Görsel-İşitsel Medyada çerezler
 • Görsel-İşitsel medyada profilleme teknolojileri 
 • Görsel-İşitsel medyada veri güvenliğinin sağlanması (alınması gereken idari ve teknik tedbirler)
 • Görsel-İşitsel medyada fikri mülkiyet hakları ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ilişkisi

3. Görsel-İşitsel Yayıncılığın Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Denetlenmesi 

 • Radyo Televizyon Yoluyla Gerçekleşen İhlallere Karşı Kişisel Verilerin Korunması
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların görsel-işitsel medya üzerindeki denetimi ve yaptırımlar
 • Görsel-İşitsel medya kuruluşlarının farklı mevzuatlar çerçevesinde yükümlülükleri 
 • Görsel-İşitsel yayıncılıkta farklı ülkelerdeki denetleme politikaları ve uygulamaları 

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME

Sempozyum konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bildiri özetlerinin 18.07.2022 tarihine kadar gorselisitselmedyadakvk@rtuk.gov.tr  adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri sempozyum konularına, bilimsel kriterlere uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Sempozyum Bilim Kurulunca kör hakemlik usulüyle değerlendirilecektir. Tam metin kabul kriteri 70 puan ve üzeridir. 

Kabul edilen bildiri özetleri, 04.08.2022 tarihinde ilgililere duyurulacaktır. Tam metinlerin 01.09.2022 tarihine kadar gorselisitselmedyadakvk@rtuk.gov.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması gerekmektedir. Sempozyum sonrasında ise, sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır. Bildirilerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Sempozyumda bildiri sunacak Ankara dışından gelen katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları sempozyum kurulu tarafından karşılanacaktır. 

 

BİLDİRİ ÖZETİ/TAM METNİ YAZIM KURALLARI
Özet

 1. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmelidir.
 2. Bildiri özetleri 300-350 kelime arasında olmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir.
 3. Yazar unvan ve adları çalışmanın başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak Üniversite/Kurum adları ile birlikte yazılmalıdır.
 4. Özetler 12 punto harf karakteri, Times New Roman fontu ve 1,5 satır aralık ölçüsünde tek paragraf halinde yapılandırılmalıdır.
 5. Özetler çalışmanın amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve önerilerini içerecek şekilde ve Word formatında hazırlanmalıdır.
 6. Özet gönderme işlemleri gorselisitselmedyadakvk@rtuk.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. E-posta vb. gönderimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 7. Bildiri gönderme ile ilgili yaşanan sorun ya da sorularınız için  gorselisitselmedyadakvk@rtuk.gov.tr adresi aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.

Tam Metin 

 1. Çalışmalar 6000-7000 kelime arasında olmalıdır.
 2. Yazar/yazarların isimleri çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmeli ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) yazarın üniversitesi/kurumu, unvanı sayfanın en altında dipnot şeklinde belirtilmelidir.
 3. Çalışmalar A4 kâğıdının bir yüzüne, sol ve sağ taraftan 2’şer cm.’lik boşluk bırakılarak, 12 punto harf karakteri, Times New Roman fontu ve 1,5 satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı 14 punto, diğer tüm başlıklar 12 punto ve ilk harfi büyük şekilde koyu ve sola bitişik şekilde yazılmalıdır.
 4. Giriş bölümü büyük harfler ile “1. Giriş” şeklinde belirtilmelidir. Alt bölümler her bölüm içinde bölüm numarası kullanılarak “1.1.”, “1.2.” şeklinde numaralandırılmalıdır. Son bölüm sonuç/tartışma bölümü olmalı ve bunu sırasıyla notlar, kaynakça ve varsa ekler kısmı takip etmelidir.
 5. Girişten önce 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi özetleyen İngilizce ve Türkçe özet verilmeli, özetler en az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir.
 6. Sempozyum APA 6 yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimini esas almaktadır.
 7. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu, İngilizce yazılarda Oxford English Dictionary örnek alınmalıdır. Türkçe çalışmalarda yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.
 8. Bu kriterlere uymayan eserler, değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

 1. Prof. Dr. Adem YILMAZ (Atatürk Üniversitesi)
 2. Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN (Akdeniz Üniversitesi)
 3. Prof. Dr. Bülent KENT (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 4. Prof. Dr. Cem YAŞİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 5. Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR (Ankara Üniversitesi)
 6. Prof. Dr. Ergün YOLCU (İstanbul Üniversitesi)
 7. Prof. Dr. Faruk BİLİR (Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı)
 8. Prof. Dr. Füsun Alver (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
 9. Prof. Dr. Hakan Aydın (Erciyes Üniversitesi)
 10. Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan (Anadolu Üniversitesi)
 11. Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) 
 12. Prof. Dr. Hüseyin ÖZCAN (Anadolu Üniversitesi)
 13. Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 14. Prof. Dr. Muhammed Fatih UŞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 15. Prof. Dr. Murat ATALI (İstanbul Üniversitesi)
 16. Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 17. Prof. Dr. Mustafa ŞEKER (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 18. Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 19. Prof. Dr. Sevil YILDIZ (Selçuk Üniversitesi)
 20. Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi)
 21. Prof. Dr. Vahit İLHAN (Erciyes Üniversitesi)
 22. Prof. Dr. Zakir AVŞAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 23. Prof. Dr. Ziynet Seldağ GÜNEŞ PESCHKE (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 24. Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY (Bilkent Üniversitesi)
 25. Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY (Bilkent Üniversitesi)
 26. Doç. Dr. Yasin SÖYLER (Ankara Üniversitesi)
   

Sempozyum