Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin kaynağının fidye yazılımı saldırısı ve parola saldırısı olduğu,
  • İhlalin 19.08.2022 tarihinde başladığı, aynı tarihte veri sorumlusunun iş telefonlarına gönderilen mesajlar ve personeline gönderilen e-postalar aracılığıyla siber saldırının tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İhlalden etkilenen özel nitelikli kişisel veri kategorilerinin sağlık bilgileri ve biyometrik veriler olduğu,
  • Öte yandan insan kaynakları, ön büro ve finans departmanlarında kullanılan programlar vasıtasıyla personel bordro kayıtlarının, misafir verilerinin ve şirketin mali verilerinin ihlale maruz kalmasının ihtimal dahilinde olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 450 olduğu, ancak siber saldırıya uğrayan programlar ve verilerle ilgili envanter çalışmasının devam ettiği,
  • İlgili kişilere ait verilerin siber saldırı sonucunda silinmesi nedeniyle bildirim yapılamadığı

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.09.2022 tarih ve 2022/882 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.