Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi(VERBİS) Konferansı

Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi(VERBİS) Konferansı

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinde, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurumunca kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu ve bu Sicile kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından istisna getirilebileceği, Kanunun Geçici 1 inci maddesinde de veri sorumlularının Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorunda olduğu hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü henüz başlamamış olmakla birlikte, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteminin (VERBİS) hazırlanmasıyla ilgili çalışma tamamlanma aşamasına gelmiş olup söz konusu sistemin tüm aşamalarının ilgililerce test edilebilmesi ve gelebilecek görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli güncellemelerin yapılabilmesini teminen TEST sürümünün kamu ve özel kurum kuruluş temsilcilerine tanıtılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, 09.04.2018 Pazartesi günü saat 14.00’te Kurumumuz Konferans Salonunda (Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya/ANKARA) bir program düzenlenmiş olup anılan programa katılmak isteyenlerin ad soyad ve iletişim bilgilerini aysegul.sevim@kvkk.gov.tr veya mehmet.yarimca@kvkk.gov.tr kurumsal elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Not: Konu hakkında hazırlanmış olan Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.