Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • a) Kurumun taraf olduğu dava ve icra takiplerinde, Kurumu temsil etmek, bunları takip etmek, sonuçlandırılmasını sağlamak, gerektiğinde serbest çalışan avukatlar ve/veya avukatlık ortaklıklarıyla avukatlık sözleşmeleri akdedilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
  • b) Kurumun görevlerine ilişkin hukuki konularda; adlî ve idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, komisyonlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile milletlerarası tahkim mahkemeleri nezdinde Kurumu temsil etmek.
  • c) Dava veya icra takibinden veya kanun yoluna müracaattan vazgeçilmesine ilişkin işlemler ile dava veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine veya davanın kabulüne ilişkin işlemleri yürütmek.
  • ç) Başkan veya Kurul tarafından intikal ettirilen konularda hukuki görüş bildirmek ve hukuki yollara başvurulmasına ilişkin değerlendirme yapmak
  • d) Kurumun birimleri tarafından tereddüt edilen hukuki konularda görüş talebinde bulunulması halinde, sorulan hususlarla ilgili mevzuat ve genel hukuk kuralları çerçevesinde konu ile ilgili hukuki görüşü ilgili birime bildirmek.
  • e) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları veya Kurumun hizmet birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek.
  • f) Konusuna münhasıran özel ihtisas gerektiren istisnai durumlarda, uzman kişi ve kuruluşlardan hukuki görüş alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
  • g) Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin belirlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
  • ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak