Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • a) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
  • b) Veri sorumlusunun, temsilcisinin ve irtibat kişisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • c) Veri Sorumluları Sicili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • ç) Veri sorumluları ile ilgili her türlü bilgilendirici çalışmalar yürütmek.
  • d) Veri sorumlusu siciline kayıt zorunluluğu istisnalarıyla ilgili işleri yürütmek.
  • e) Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • f) Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek.
  • g) Veri sorumluları sicil kayıt modülü ile ilgili iş ve işlemleri Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek.
  • ğ) Veri silme, yok etme ve anonimleştirme usulleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
  • h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak