Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Kişisel verilerin korunması ile ilgili standartların belirlenmesi, yetkilendirme ve sertifika işlemlerini yürütmek.
 • b) Kurumun görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.
 • c) Kurumun, görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyacağı konularda araştırma ve proje yapmak, yaptırmak, gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturulmasını önererek komisyon çalışmalarından elde edilecek sonuçları Kurula sunmak.
 • ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek.
 • d) Kurumun eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetleri ile Kurumun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.
 • e) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ilişkileri sağlamak, geliştirmek ve yürütmek.
 • f) Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirmesi ve Kurumun tanıtılmasına ilişkin işleri yürütmek.
 • g) Kurumun yurtiçi ve yurtdışı görev ve faaliyetlerini raporlamak ve arşivlemek.
 • ğ) Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda Kurumun iletişim stratejisinin oluşturulması ve yürütülmesini sağlamak, bu amaç ve politikalar doğrultusunda Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.
 • h) Kurum faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten, haber ve duyurular hazırlamak.
 • ı) Kurumun görev alanına giren konular hakkında basında ve sosyal medyada yer alan haber, yazı ve programları takip ederek bunların arşivini oluşturmak, ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde medya analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak, Kurumu ilgilendiren haberlerin ilgili birimlere ve tüm personele duyurulmasını sağlamak.
 • i) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
 • j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.