İnceleme Dairesi Başkanlığı

İnceleme Dairesi Başkanlığı

İnceleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula yapılan şikâyete ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • b) Kurula yapılan şikâyetlerle ilgili ön inceleme ve esas incelemeleri yapmak.
 • c) Şikâyet üzerine veya resen incelemeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • ç) Şikâyet başvuru ve takip sistemiyle ilgili iş ve işlemleri Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığıyla birlikte yürütmek.
 • d) Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 • e) Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren Kurul toplantı gündemini hazırlamak, gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin takrirleri Kurul üyelerine dağıtmak.
 • f) Talep edilmesi halinde Kurul toplantılarının kaydını tutmak ve muhafaza etmek.
 • g) Kurul tarafından alınan kararları imzaya açmak, imzaların tamamlanmasını müteakip kararları ilgili birimlere göndermek.
 • ğ) Kurul tarafından talep edilen kişilerin toplantıya katılımlarını temin etmek.
 • h) Kurul toplantılarında alınan kararları tutanağa geçirmek, tutanak ve varsa eklerinin her sayfasını toplantıya katılan üyelere imzalatmak.
 • ı) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek.
 • i) Kurumun internet sitesinde yayımlanması istenen Kurul kararlarının yayımlanmasını sağlamak.
 • j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.