“Unvanında ilgili kişinin adının geçtiği bir şirket hakkında başlatılan icra takibine ilişkin dosya içeriğinin sosyal medyada paylaşılması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/02/2022 tarihli ve 2022/103 sayılı Karar Özeti

“Unvanında ilgili kişinin adının geçtiği bir şirket hakkında başlatılan icra takibine ilişkin dosya içeriğinin sosyal medyada paylaşılması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/02/2022 tarihli ve 2022/103 sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi : 10/02/2022
Karar No : 2022/103
Konu Özeti : Unvanında ilgili kişinin adının geçtiği bir şirket hakkında başlatılan icra takibine ilişkin dosya içeriğinin sosyal medyada paylaşılması

 

Kurum’a intikal eden şikâyet dilekçesinde özetle; bir tekstil firması (veri sorumlusu) ile yapılan alışveriş sonrasında veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin adının geçtiği yedek parça şirketi (Şirket) hakkında icra takibi başlatıldığı, bu süreçte bir şahıs tarafından Facebook üzerinden herkese açık olan bir grupta “Şirketin aldığı maskelerin ödemesini yapmadığı, dolandırıcı olduğu, bu doğrultuda Şirket hakkında icra takibi başlatıldığı ve icraya ilişkin evrakların bu grupta paylaşılacağı” hususlarında herkese açık bir yorum yapıldığı, paylaşımı yapan şahıs adına internette yapılan araştırmalar neticesinde veri sorumlusu firmanın muhatabı olarak tanındığının tespit edildiği, bahsi geçen şahısla ilgili kişinin hiçbir ticari ilişkisi olmamasına rağmen icra dosyası içerisinde yer alan kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması suretiyle kişilik haklarının ihlal edildiği, veri sorumlusu firmanın ticaret sicil kaydında ismi geçmeyen ancak kendisini firma yetkilisiymiş gibi tanıtan söz konusu şahıs tarafından icra dosyası hakkında nasıl bilgi edinildiğinin anlaşılamadığı, bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11’inci maddesi kapsamındaki hakları uyarınca veri sorumlusuna başvuruda bulunulduğu ancak süresi içinde bir yanıt alınamadığı ifade edilerek, veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Şikâyet dilekçesinde yer alan hususlara ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup verilen cevabî yazıda özetle;

 • İlgili kişinin adının geçtiği Şirketin, şikâyete konu sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Cumhuriyet Savcılığına intikal eden şikâyette taraf olduğu, şikâyete konu tarafın şahıs olmaması tüzel kişi olması dolayısıyla ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle hakaret suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği,
 • Savcılığa intikal eden şikâyete konu paylaşımları yapan şahsın o tarihlerde ilgili kişinin adının geçtiği şirketin yarı zamanlı çalışanı olduğu sonradan firmadan ayrıldığı, akabinde veri sorumlusu nezdinde çalışmaya başladığı,
 • Şikâyetçi tarafın veri sorumlusu firmadan yüksek miktarda mal aldığı, bu süreçte Şirketin paylaşımları yapan şahsın müşterisi olduğu, ilgili ürünleri pazarlayan, sunan ve siparişi alanın da bu kişi olduğu, diğer bir ifade ile Şirketin bu şahsın portföyünde bulunduğu,
 • Şirketin söz konusu mal alımına ilişkin ödeme yapmadığı, e-postalara ve telefonlara yanıt vermediği, Şirketle hiçbir şekilde irtibat sağlanamadığı, bunun üzerine Şirket hakkında icra takibi başlatıldığı,
 • Veri sorumlusu adına açılmış sosyal medya hesaplarının bulunmadığı ve veri sorumlusunun unvanı altında paylaşım yapılmadığı,
 • Bahsi geçen şahıs bu pazarlamadan çok zarar gördüğü için diğer firmaların da bu Şirketten zarar görmemesi adına üyesi olduğu bir Facebook grubunda ilgili kişinin adının geçtiği Şirket ile yaşanan durumu kısaca izah ettiği, ispat olarak dava dosyasının ön kapak görselini okunmayacak şekilde paylaştığı, ancak bu paylaşımın yayımlanmadan silindiği ve üçüncü şahısların söz konusu paylaşımı görmediği, olay sonrasında bahsi geçen şahsın gruptan çıkarılarak engellendiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yürütülen inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/02/2022 tarih ve 2022/103 sayılı kararı ile;

 • Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “kişisel veri”nin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi; “ilgili kişi”nin kişisel verisi işlenen gerçek kişi, “veri sorumlusu”nun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi; “kişisel verilerin işlenmesi”nin ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlandığı,
 • 95/46/AT sayılı Veri Koruma Direktifine dayalı olarak hazırlanan ve “kişisel veri kavramı”nın ele alındığı Madde 29 Veri Koruma Çalışma Grubu’nun 04.06.2007 tarihli ve 4/2007 sayılı görüşünde; tüzel kişiler hakkında bilginin gerçek kişilerle “ilişkili olması” durumunun somut olay özelinde göz önünde bulundurulması gerektiği, tüzel kişilerin unvanının gerçek kişi isimlerinden türetildiği durumda kişisel veri olup olmadığının belirli kriterlere (içerik, amaç ve sonuç kriterlerine) göre değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği, Madde 29 Veri Koruma Çalışma Grubu’nun söz konusu görüşü ile örneğin, bir şirket e-postasının belirli bir çalışan tarafından kullanılmasında veya küçük bir işletmenin sahibinin davranışlarını ifade eden bilgide bu durumun söz konusu olabileceği, “içerik”, “amaç” veya “sonuç” kriterlerine göre değerlendirildiğinde, işletme veya tüzel kişi hakkında bilginin gerçek kişiyle ilişkili olması mümkünse kişisel veri olarak düşünülebileceğinin ifade edildiği, söz konusu kriterlerin kümülatif olarak bulunmasının gerekli olmadığı, kriterlerin birbirinin alternatifi olarak düşünülebileceği, söz konusu görüşe göre; aynı bilginin aynı zamanda farklı unsurlar bakımından farklı kişilerle ilişkilendirileceğinin de değerlendirildiği, örneğin bir bilgi A kişisi hakkında ise içerik kriteri bakımından A kişisiyle, B kişisine belirli bir şekilde davranılması amacıyla kullanılması durumunda amaç kriteri bakımından B kişisiyle, C kişisinin hak ve menfaatlerinde bir etkiye sahipse veya herhangi bir etkiye sahip olması muhtemelse “sonuç” kriteri bakımından C kişisiyle ilişkili olduğunun söylenebileceği,
 • İlgili şirketin, yetkilisinin ismini ve soy ismini taşıdığı, somut olay özelinde şirket unvanının, Kanun’un 3’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi uyarınca kişisel veri olup olmadığının göz önünde bulundurulması gerektiği, icra takibi evrakında bulunan tacirin unvanında ilgili kişinin isim ve soy ismi bulunsa da yapılan paylaşım ve yorumlarda tüzel kişiliğin hedeflendiği göz önünde bulundurulduğunda şirketin unvanının veya borç bilgisi, adresi, vergi kimlik numarası bilgisinin gerçek kişinin hak ve menfaatlerinde bir etkiye sahip olmadığı ya da gerçek kişiye belirli bir şekilde davranılması amacıyla kullanılmadığı kanaatiyle Kanun’da yer alan kişisel veri tanımını karşılamadığı,
 • Kanun’un 2’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, Kanun hükümlerinin kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacağı,
 • Somut olay özelinde, veri sorumlusunun çalışanı tarafından icra takip talebi evrakının fotoğraflanması suretiyle elde edilerek sosyal medya platformu aracılığıyla paylaşılması ile Şirket’e ait bazı bilgileri içeren yorumların sosyal medya platformunda paylaşılmasında, kişisel veri işlenmemesi sebebiyle konunun Kanun’un 2’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca Kanun kapsamında olmadığı

değerlendirmelerinden hareketle;

 • Her ne kadar şikâyete konu edilen Şirket adında ilgili kişinin ad ve soyadı geçse de, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda tüzel kişiliğin hedeflendiği anlaşıldığından söz konusu veri gerçek kişiye değil tüzel kişiliğe ait veri olarak değerlendirildiğinden şikâyet konusunun Kanun kapsamında olmadığı kanaatine varılması nedeniyle yapılacak bir işlem olmadığına

karar verilmiştir.