Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Sitil Çizgi İnşaat Turizm ve Tekstil Anonim Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Sitil Çizgi İnşaat Turizm ve Tekstil Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Sitil Çizgi İnşaat Turizm ve Tekstil Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun 05.12.2022 tarihinde fidye yazılımı saldırısına maruz kalması sonucu sunuculara erişilemediği ve bir kısım kişisel verilerin sızma ihtimalinden şüphelenilmekte olduğu,
  • İhlalden çalışanlar ve müşterilerin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem bilgileri olduğu
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak www.uki.com.tr adresinden bilgi alabileceği

ifadelerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08.12.2022 tarih ve 2022/1332 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.