Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Tıp Evi Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Tıp Evi Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Tıp Evi Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin 02.02.2023 tarihinde gerçekleştiği ve 17.04.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalin veri sorumlusunun anlaşmalı olduğu bir şirkete siber saldırı düzenlenmesi neticesinde gerçekleştiği,
  • Söz konusu siber saldırı sonucu verilere ulaşılamadığı,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının tam olarak bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının henüz bilinmediği,
  • İhlalden özlük bilgileri ile özel nitelikli kişisel verilerden olan sağlık verilerinin etkilendiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 2023/1023 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.