Kamuoyu Duyurusu (Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında)

Kamuoyu Duyurusu (Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirmek ve istisnaların kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla karar alabilmektedir.

Bu kapsamda 18.08.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/87 sayılı Kurul kararı ile “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna kılınmıştır.

Anılan Kurul kararındaki istisna kriterinin belirlenmesinde esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “küçük işletme” tanımı, 25.05.2023 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile güncellenerek “Yıllık çalışan sayısı elli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler” şeklinde belirlenmiştir.

Ayrıca, anılan Kurul kararının yayımlandığı tarihten itibaren ülkemizdeki işletmelerin ekonomik göstergeler açısından büyüdüğü, iş hacimlerinin genişlediği ve 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin mevcut yıllık mali bilanço toplamlarına göre düşük kaldığı dikkate alındığında, 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan yıllık mali bilanço toplamı tutarının da güncellenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, anılan istisna limitinin 25 milyon Türk Lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına gerek görülmüştür.

Bu doğrultuda, Kurulun 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.