Avukatların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Konumu Etkinliği

Avukatların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Konumu Etkinliği

Kurumumuz ve Türkiye Barolar Birliği ile (TBB) ortaklaşa düzenlenen “Avukatların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Konumu” etkinliği 26 Eylül 2023 Salı günü Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açış konuşmalarını TBB Başkanı Erinç SAĞKAN ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı.

Kişisel verilerin korunmasının temel hak ve hürriyetler boyutunu anlatan BİLİR, kişisel verilerin korunmasının anayasal hak olarak tanınmasıyla birlikte temel haklar statüsüne yükseldiğini söyledi. Kişisel verilerin korunmasının birey mahremiyeti ekseninde ele alındığını belirten BİLİR, kişisel verilerin korunması hakkının özünde kişinin, gelişen veri işleme teknolojilerinden kaynaklı tehditlere karşı korunması bulunduğunu ifade etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının somut yansıması olduğunu kaydeden BİLİR, Kanunun; kişi, yer, konu ve zaman bakımından uygulanmasına ilişkin çeşitli bilgiler aktardı. Bu kapsamda avukatların Kanundaki rolüne de değinen BİLİR, Kurul kararlarında her somut olayın ayrı değerlendirildiğini, avukatın veri sorumlusu olup olmadığının tespitinde temel kriterin avukatın veri işleme faaliyetindeki rolü olduğunu dile getirdi. BİLİR, veri işleme faaliyetinde, avukatın kişisel veri işleme faaliyetinin amaç ve vasıtasını belirleme noktasında ne kadar bağımsız ve etkin bir rol oynadığının yanı sıra, avukatın kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından serbestçe karar verme yetkisine sahip olup olmadığının da belirleyici olduğunu söyledi.

Konuşmasında veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğüne de değinen BİLİR, aydınlatmanın veri işleme faaliyetine başlamadan önce yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kuruma intikal eden bazı dosyalarda veri sorumlularının aydınlatma metinlerinin “kabul edilmesi” şeklinde ilgili kişilerden onay aldığının tespit edildiğini açıklayan BİLİR, bu durumun belirsizliğe neden olduğunu, açık rıza metni ile aydınlatma metninin ayrı amaçlara hizmet ettiğini, dolayısıyla açık rıza ve aydınlatma metinlerinin birbirinden ayrı olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer taraftan inceleme süreçleriyle ilgili bilgiler de paylaşan BİLİR, Kuruma intikal eden şikayet dilekçelerinin öncelikli olarak Kanunda belirlenen usul şartları açısından değerlendirildiğini, söz konusu şartları taşıyan dilekçelerin Kurul kararı ile esas yönünden incelemeye alındığını bildirdi. Bu çerçevede 26 Eylül 2023 tarihi itibarıyla; 35748 ihbar, başvuru ve şikayetten, 33705’in sonuçlandırıldığını, 1195 veri ihlal bildiriminin Kurula intikal ettiğini, bunların 278’inin ilan edildiğini, yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 298 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandığını, ayrıca Kanun kapsamında 1043 hukuki görüş verildiğini, yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 7 taahhütnamenin ise Kurul tarafından onaylandığını kaydeden BİLİR, 2023 yılının Mart ayı ile birlikte, vekaleten yapılan şikayetlerin de tıpkı diğer şikayetler gibi elektronik ortamda Kurula iletilmesinin sağlandığını belirtti.

BİLİR tüm katılımcıları ve kişisel verilerin korunmasına ilgi duyan herkesi, 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’ne davet ederek konuşmasını tamamladı.

Öte yandan etkinlik iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk oturumunu Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Bayram ARSLAN yönetti. Oturum kapsamında; KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Tuğba YİĞİT “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları” ile “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları Kapsamında Avukatların Statüsü”, KVKK İnceleme Dairesi Başkanı Tuba KENDİR TUNALI “Veri Sorumlusu Olarak Avukatların Kanun Kapsamındaki Yükümlülükleri”, KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil KOYUNCU ise “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnceleme Süreçleri” konularını anlattılar.

Etkinliğin ikinci oturumu ise TBB KVKK Yürütme Kurulu Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturum kapsamında; TBB Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Burcu PUL “Avukat Tarafından Yargılama Makamına Sunulabilecek Kişisel Veriler”, TBB Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Cem MAĞDEN “Kişisel Verilerin Avukatlar Tarafından Saklanması ve İmhası”, TBB Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Gürcan KAYAR “Kişisel Verilerin Korunmasında Avukatların Rolü”, TBB Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Didem SAĞIN KAHRAMAN “Uyum Projeleri ve Avukatlık” konularını anlattılar.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Çarşamba Semineri